• Samorząd gminny
 • Urząd Gminy
 • Gmina
 • Promocja
 • Oświata i Kultura
 • Sport, rekreacja
 • Organizacje pozarządowe
 • Fundusze unijne i zewnętrzne
 • Inwestycje
 • Pomoc społeczna
 • Informator
 • Konsultacje społeczne
 • Awarie
 • Zebrania wiejskie
Pogoda w Szydłowie

Sprawdź stan pogody na dziś i rokowania na nadchodzący tydzień

Gospodarka odpadami

 

Wójt Gminy Szydłowo informuje, że w związku z świętem Bożego Ciała w dniu, 19.06.2014 r. odpadu komunalne z miejscowości:
- Stara Łubianka
- Nowa Łubianka
- Dobrzyca
- Tarnowo
- Zabrodzie
- Krępsko
odebrane  zostaną w dniu 18.06.2014 r.(środa) 
Prosimy mieszkańców ww. miejscowości o wystawienie pojemników w tym dniu.
 

 

AKTUALIZACJA: Wszyscy musimy złożyć nowe deklaracje śmieciowe!

 

Wójt Gminy Szydłowo ponownie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXX/250/13 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości jej stawki, ustalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od dnia 1 lutego 2014r. tj.:

● jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości 13,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

● jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości 8,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

UWAGA!!!

Każda zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skutkuje obowiązkiem złożenia przez mieszkańców Gminy Szydłowo nowej deklaracji.

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości   i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Oznacza to, że sama okoliczność, jaką jest zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty wynikającą z podjętej przez Radę Gminy Szydłowo w/w Uchwały, nie zwalnia z obowiązku złożenia nowej deklaracji przez mieszkańców, z zakresu pojęcia „danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty” nie można wykluczyć stawki opłaty, która stanowi element niezbędny do ustalenia wysokości opłaty.

 

DO KIEDY?

Wiele osób już złożyło nowe deklaracje. Ci, którzy tego nie zrobili powinni bezzwłocznie dostarczyć brakujące deklaracje do Urzędu Gminy Szydłowo. Nowe stawki obowiązują już od dnia 1 lutego 2014r.

Wypełnione deklaracje zmieniające stawki opłaty „śmieciowej” zostały dostarczone mieszkańcom Gminy Szydłowo wraz z numerami indywidualnych kont, deklaracje należało tylko podpisać i dostarczyć do Urzędu Gminy Szydłowo.

 

 

UWAGA MIESZKAŃCY

 

Wójt Gminy Szydłowo prosi o przestrzeganie ustalonych terminów płatności z związku z dokonywaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tj.:


Miesiąc / Rok

Termin płatności

Marzec 2014

15.04.2014

Kwiecień 2014

15.05.2014

Maj 2014

15.06.2014

Czerwiec 2014

15.07.2014

Lipiec 2014

15.08.2014

Sierpień 2014

15.09.2014

Wrzesień 2014

15.10.2014

Październik 2014

15.11.2014

Listopad 2014

15.12.2014

Grudzień 2014

15.01.2015

 

Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.


Ponadto informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 4/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 stycznia 2014r. uległa zmiana wysokości opłaty za traktowanie przesyłki listowej, jako poleconej. W załączniku nr 2 w/w uchwały wskazano, iż od dnia 1 lutego 2014r. powyższa opłata wynosi 2,90 zł. Jak wynika z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r.  w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2001r., Nr 137, poz. 1543 ze zm.), koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” za polecenie przesyłki listowej.


W związku z powyższym od dnia 1 lutego 2014r. koszty upomnienia wzrastają z 8,80 zł na 11,60 zł.

Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej, jako przesyłki poleconej.


W związku z powyższym począwszy od dnia 1 lutego 2014r. odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza kwoty 8,70 zł.

     

 

 

 

  JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ DRUK                    

  POLECENIE PRZELEWU?

 

 

● nazwa odbiorcy – Urząd Gminy Szydłowo

 

● nr rachunku odbiorcy – indywidualny numer rachunku bankowego otrzymanego z Urzędu Gminy Szydłowo

 

● kwota – należy wpisać kwotę, która została obliczona na podstawie złożonej deklaracji

 

● nazwa zleceniodawcy – dane: imię i nazwisko, adres UWAGA! (w tym miejscu należy wpisać dane zobowiązanego do wniesienia opłaty)

 

● tytuł opłaty – „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m-c….

 

Wpłat bezpośrednich można dokonywać w Nadnoteckim Banku Spółdzielczym Białośliwie, bez ponoszenia opłat za prowizje.

 

 

 

 

 

 

 

OPŁATA  ŚMIECIOWA

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szydłowo 15 lutego 2014r. mija termin pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Urząd Gminy Szydłowo przypomina:

● podstawą do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja przez właściciela nieruchomości

● opłatę należy wnosić wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy przydzielony przez Urząd Gminy Szydłowo w wysokości określonej w deklaracji

● opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi traktowana jest, jako podatek i ustawa nie przewiduje możliwości wystawiania faktur, rachunków czy też nakazów płatniczych

● opłat należy dokonywać do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy

● wpłat można dokonywać jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego, elektronicznego lub bezpośrednich w Nadnoteckim Banku Spółdzielczym Białośliwie, bez ponoszenia opłat za prowizję

● niewywiązanie się z obowiązku płatności w wyznaczonych terminach tj. do 15-go dnia każdego miesiąca spowoduje konieczność naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki

● w przypadku uchylania się od płatności wszczęte zostanie postępowanie administracyjne zgodnie z ordynacją podatkową

● Wójt Gminy Szydłowo jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości

 

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji     i w związku z tym nie ponoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, od przypomnienia o tym obowiązku po wystawienie decyzji administracyjnej ustanawiającej wysokość opłaty.

 

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację a nie posiadają indywidualnego numeru konta bankowego proszeni są  o pilny kontakt pod nr tel. (067) 211-55-17 lub osobisty w Urzędzie Gminy Szydłowo biuro nr 11.

 

 

SEGREGACJA ŚMIECI

- czyli dlaczego warto i jak segregować?

 

Z działalnością człowieka w poszczególnych dziedzinach życia łączy się powstawanie różnego rodzaju odpadów wymagających odpowiedniego gromadzenia i zagospodarowywania, dlatego musimy je segregować. Segregując śmieci przyczyniamy się przede wszystkim do ochrony zdrowia i środowiska, ale również do ponownego wykorzystania tych surowców. Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę, energię. Z odpadów mogą powstać np., chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.

Od miesiąca stycznia 2014r., kto na terenie naszej Gminy Szydłowo będzie segregował odpady, będzie płacił mniej za ich wywóz.

 

Jak segregujemy odpady?

Do niebieskich worków:

wrzucamy -                                                             nie wrzucamy -

● gazety, czasopisma, katalogi, książki,                 ● papier lakierowany, termiczny,

● papier szkolny, biurowy, ścinki drukarskie,        ● kartony po mleku i sokach,

● karton, tekturę,                                                     ● artykuły higieniczne, tapety

 

Do zielonych worków:

wrzucamy –                                                             nie wrzucamy-

● butelki i słoiki po napojach i żywności,               ● szkło zbrojone,

                                                                                 ● szyby okienne i samochodowe,

                                                                                 ● szklanki, kieliszki, kryształy,

                                                                                 ● naczynia żaroodporne, ceramika,

                                                                                 ● lustra, żarówki, świetlówki,

 

Do żółtych worków:

wrzucamy –                                                            nie wrzucamy -

● puste butelki plastikowe po napojach,                ● puszek i opakowań po farbach i lakierach,

● puszki po napojach, kartony po napojach,          ● opakowań metalowych i plastikowych

● kapsle, drobny złom żelazny i                              z resztkami zawartości,

 metale kolorowe,                                                    ● styropianu,

● opakowania po chemii gospodarczej,                  ● artykułów higienicznych,

 

Ważne!

Odpady zielone doskonale nadają się do kompostowania i nie powinny trafiać do pojemników wraz z innymi odpadami.

 

UWAGA!

Od miesiąca stycznia 2014r. pracownicy Urzędu Gminy Szydłowo, zgodnie            z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (…), będą systematycznie przeprowadzali kontrole w zakresie wywiązywania się właścicieli nieruchomości ze złożonych deklaracji o segregowaniu opadów komunalnych.

   

INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZANIA

 „OPŁATY ŚMIECIOWEJ”

 

Urząd Gminy Szydłowo informuje, że właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Szydłowo od dnia 1 stycznia 2014r. są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ustalonej uchwałą Rady Gminy Szydłowo.

            Opłaty te obliczane będą w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

            Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła:

● w m-cu 01/2014r. 12zł miesięcznie od osoby, w przypadku zbierania odpadów bez dokonywania ich segregacji oraz 7zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny,

● od m-ca 02/2014r. 13zł miesięcznie od osoby, w przypadku zbierania odpadów bez dokonywania ich segregacji oraz 8zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny.

Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

 

TERMINY PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014R.

 

Miesiąc / Rok

Termin płatności

Styczeń 2014

15.02.2014

Luty 2014

15.03.2014

Marzec 2014

15.04.2014

Kwiecień 2014

15.05.2014

Maj 2014

15.06.2014

Czerwiec 2014

15.07.2014

Lipiec 2014

15.08.2014

Sierpień 2014

15.09.2014

Wrzesień 2014

15.10.2014

Październik 2014

15.11.2014

Listopad 2014

15.12.2014

Grudzień 2014

15.01.2015

 

 

UWAGA!

● przy wpłacie gotówkowej w banku lub punkcie kasowym należy pamiętać, aby wpisany na blankiecie zleceniodawca był tą osobą, która złożyła deklarację (oczywiście pieniądze może w banku wpłacać ktoś inny),

● wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w w/w terminach na indywidualne rachunki bankowe przydzielone przez Urząd Gminy Szydłowo.

● W przypadku dokonywania wpłat z tytułu „opłaty śmieciowej” na niewłaściwy numer konta bankowego Urząd Gminy Szydłowo będzie dokonywał zwrotu wniesionych opłat.

------------------------

 

 

 

 

Deklaracja jest podstawowym dokumentem nowego systemu, w którym właściciele nieruchomości sami określają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek złożenia deklaracji mają właściciele i zarządcy nieruchomości.

Przez „właściciel nieruchomości” należy rozumieć także:

□ współwłaścicieli,

□ użytkowników wieczystych,

□ jednostki organizacyjne,

□ osoby posiadające nieruchomości w zarządzie,

□ inne podmioty władające nieruchomościami.

● Właściciele mieszkań i mieszkańcy budynków wielolokalowych nie składają odrębnych deklaracji. W przypadku zabudowy wielorodzinnej w imieniu mieszkańców, składają zarządcy nieruchomości wspólnej lub innego podmiotu władającego nieruchomością. Spółdzielnia albo wspólnota powinna ustalić z mieszkańcami, czy będą segregować odpady czy też nie.

● W przypadku zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości. W sytuacji, gdy współwłaścicielami nieruchomościami są małżonkowie, deklarację wypełnia tylko jedno z nich, indywidualnie deklarację muszą złożyć również członkowie wspólnot mieszkaniowych, dla których nie został wybrany zarząd.

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (tj. Dz. U. z 2013r., Nr 186 ze zm.) Podatnik, który składając organowi podatkowemu, (…) deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

  

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

 

Sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość jej stawki.

 

Wójt Gminy Szydłowo, informuje mieszkańców, o konieczności wystawienia pojemników na odpady komunalne w dniu 30  grudnia 2013 r. przed własną posesją do godziny 6˚˚

W dniach, 30 i 31 grudnia 2013 r. Firma Altvater Piła Sp. z.o.o odbierać będzie nieczystości zgromadzone w pojemnikach, jak również zabierane  będą pojemniki  które są własnością ww. firmy.

Usługę odbioru odpadów z dniem 1 stycznia 2014 r. świadczyć będzie firma San- Pil Eko z Piły, która wygrała przetarg na 3 lata w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowo.

W dniach od 27 do 31 grudnia rozstawiane będą pojemniki na odpady komunalne, których właścicielem jest Gmina Szydłowo.   

 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z Gminy Szydłowo od 01.01.2014 do 31.12. 2016 r.

 

Miejscowość

Częstotliwość wywozu

Dzień wywozu

komunalne

Dzień wywozu selektywne

Dzień wywozu biodegradowane

 - Zawada Wieś

 - Zawada Osiedle

 - Dolaszewo  Wieś

 - Dolaszewo  Osiedle

 - Cyk

 - Kłoda

 

 

 

1 RAZ              W  TYGODNIU

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

Pierwszy Piątek miesiąca

1 raz w miesiącu

 

 

Sobota

 - Kotuń  Osiedle

 - Kotuń  Wieś

 - Róża  Wielka

 - Róża  Mała

 - Różanka

 - Leżenica

 - Kolonia  Leżenica

 - Gądek

 

 

 

 

 

 

1 RAZ               W  TYGODNIU

 

 

 

 

WTOREK

 

 

 

 

Drugi Piątek  miesiąca

1 raz w miesiącu

 

 

 

 

Sobota

 - Nowy  Dwór

 - Furman

 - Jaraczewo

 - Szydłowo

 - Pokrzywnica

 - Skrzatusz

 - Dąbrowa

 - Klęśnik

 - Pluty

 - Coch

 - Wildek

 

 

 

 

 

 

1 RAZ              W  TYGODNIU

 

 

 

 

 

ŚRODA

 

 

 

 

 

 

Trzeci Piątek miesiąca

1 raz w miesiącu

 

 

 

 

 

Sobota

   - Dobrzyca

 - Krępsko

 - Płytnica

 - Tarnowo

 - Zabrodzie

 - Stara  Łubianka

 - Nowa Łubianka

 

 

 

 

 

1 RAZ             W  TYGODNIU

 

 

 

 

CZWARTEK

 

 

Czwarty Piątek miesiąca

1 raz w miesiącu

 

 

 

Sobota

 

UWAGA!!!  Jeżeli w tygodniu wystąpi dzień świąteczny, odbiór odpadów przesunięty jest na następny dzień.

Odpady biodegradowane w okresie od 1 listopada do 30 marca, odbierane będą 1 raz w miesiącu.

W dniu odbioru odpadów przez operatora, pojemniki i worki muszą być wystawione przed posesją do godziny 6 ⁰⁰

 

Harmonogram odbioru odpadów  wielkogabarytowych i Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego


Rok 2014

 

Sobota  12 Kwiecień

 

      Sobota  20 Wrzesień

 

Rok 2015

 

Sobota   18 Kwiecień

 

      Sobota  26  Wrzesień

 

Rok 2016

 

 

Sobota   16  Kwiecień

      Sobota  24  Wrzesień

 

UWAGA  !!!!   odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione przed posesją w dniu odbioru do godziny 6⁰⁰   

 

 

Deklaracja zmieniająca

 

            Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 21 i poz. 228 ze zm.), w przypadku
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

            Ważne jest, aby w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaznaczyć punkt □ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI z podaniem dokładnej daty zaistnienia zmian.

            Przy składaniu każdej deklaracji zmieniającej, należy złożyć dodatkowo pismo uzasadniające, w którym należy wyjaśnić powód nastąpienia zmiany.

 

WYJAŚNIENIE DO DEKLARACJI ZMIENIAJĄCEJ

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE ZASAD UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SZYDŁOWO

 

Urząd Gminy Szydłowo informuje,że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 21 i poz. 228 ze zm.) oraz Uchwałą Nr XXVII/226/13 Rady Gminy Szydłowo z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowo (z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.), wprowadzono nowe obowiązki na Gminę Szydłowo, jak również na właścicieli nieruchomości w zakresie zbiórki i gospodarowania odpadami komunalnymi.

            Zgodnie z nowymi przepisami Gmina Szydłowo obowiązana jest do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Odbiór odpadów komunalnych dokonywany będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, z którym Wójt Gminy Szydłowo zawrze umowę o świadczenie tych usług.

            Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Szydłowo od dnia 1 stycznia 2014r. są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   w wysokości ustalonej przez Radę Gminy Szydłowo. Zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą, opłaty te obliczane będą w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość. Ustalono, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła 12 zł miesięcznie od osoby  w przypadku zbierania odpadów bez dokonywania ich segregacji oraz 7 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.                  

            Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

            Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie do   30 września 2013r. w Urzędzie Gminy Szydłowo lub u sołtysów poszczególnych wsi Gminy Szydłowo. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Urzędu Gminy Szydłowo w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

            Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Urząd Gminy Szydłowo. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa  z dniem 15 lutego 2014r.

            Nowe zasady utrzymania czystości i porządku w gminach, nakładają na Gminę Szydłowo,  a tym samym na jej mieszkańców obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Ze względu na powyższe uregulowania prawne oraz zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowo, zwraca się uwagę wszystkim mieszkańcom na konieczność selektywnego zbierania odpadów komunalnych z podziałem na frakcje wymienione w przyjętej przez Radę Gminy  Szydłowo uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  i zagospodarowania tych odpadów. Na terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady ulegające biodegradacji zalecane jest kompostować w przydomowych kompostownikach.

            Obowiązek stworzenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Szydłowo wynikający ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku   w gminach (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 21 i poz. 228 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/226/13 Rady Gminy Szydłowo z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowo (z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.), jest dużym wyzwaniem   i niełatwym zadaniem, które będziemy realizować wspólnie z mieszkańcami Gminy Szydłowo. Mieszkańcy naszej Gminy posiadają doświadczenie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, dlatego wdrożenie w/w przepisów od dnia 1 stycznia 2014r. powinno być łatwiejsze.
Apelujemy do mieszkańców o terminowe i sumienne podejście do realizacji obowiązków i zadań nakreślonych przez w/w ustawę i Regulamin.

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń
kolejny miesiącpoprzedni miesiąc
Lipiec, 2014
PnWtŚrCzPtSoN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

 • on line: 2
 • odwiedziny: 736054